מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


תנאי השימוש

כללי השימוש באתר www.publisher.co.il (להלן : האתר ו/או פאבלישר ו/או Publisher):

הגדרות

'האתר' או 'פאבלישר' או 'PUBLISHER' מתייחס לאתר פבלישר ,(www.publisher.co.il) נספחיו, אתרים אחרים מטעם מערכת אתר פבלישר, מפעילי האתר, מנהליו ועובדיו בין אם קשורים ישירות ובין בעקיפין לאתר.

'תוכן' או 'תכנים' או 'מידע המופיע באתר' מתייחס לכל חומר כתוב בהיקף, תוכן, סגנון, מלל, נוסח ומבנה כלשהו הנשלח לפרסום באתר או מופיע במקום כלשהו באתר, או נמצא בשלבי עריכה כלשהם, וזאת בכל דרך אפשרית, בין אם באופן גלוי ובין אם באופן סמוי.

'מפרסם' או 'מגיש תוכן' מתייחס לכל אדם, תוכנה או אחר המגישים תוכן מסוג כלשהו לפרסום באתר פאבלישר כהגדרתו לעיל.

'משתמשים' או 'משתמש' מתייחס לגולש כלשהו, מפרסם או מגיש תוכן כהגדרתם לעיל, כל אדם, תוכנה, רובוט, עכביש או מערכת כלשהי הקוראת תוכן מכל סוג (כהגדרת 'תוכן') בין אם התוכן מופיע באתר ובין אם מופיע באתרים אחרים, רשימות דיוור, RSS , מודפס או מפורסם במקורות תוכן כלשהם, ספרות, ספרות מקצועית, עיתון וכדומה, או בכל מקום אחר בהם התוכן עשוי להופיע באישור או שלא באישור.

הגבלת אחריות

משתמש ו/או מפרסם באתר פוטר בזאת את פאבלישר ומפעיליו מכל אחריות לנזק אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש זדוני ו/או רשלני ו/או שגוי ו/או שימוש אחר באתר על ידי משתמשים ו/או מפרסמים כלשהם.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין באפשרות אתר פאבלישר לבדוק את המאמרים המוגשים לפרסום, ו/או לברר או לאמת את דיוקם ו/או אמינותם ו/או נכונותם ו/או מקוריותם של התכנים.או לזהות את הגורם העומד מאחורי פרסומו של תוכן כלשהו באתר.

פאבלישר אינו אחראי לטיב המידע ו/או נכונות המידע ו/או שלמותו של המידע המפורסם באתר על ידי מאן דהוא. התכנים ו/או דיעות כותבי המאמרים הינם על דעת כותבי המאמרים בלבד. השימוש במאמרים הינו על דעתו באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.

אין ביכולתו של אתר פאבלישר לבדוק האם מאמר ו/או תוכן מכל סוג שהוא פורסם בכוונת זדון על ידי גוף כלשהו (לרבות גוף מתחרה של אתר פאבלישר) על מנת לגרום למחלוקות ו/או טענות ו/או כדי לעורר אי אלו חיכוכים בין צדדים כלשהם או על מנת לפגוע בעיסוקו או בעסקיו של פלוני, וידוע למשתמש כי כל גורם שהוא יכול לעשות כן תוך שימוש בפלטפורמת אתר פאבלישר. לאור האמור, משתמש באתר פוטר בזאת את אתר פאבלישר מכל אחריות ו/או נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש זדוני ו/או רשלני ו/או שימוש אחר באתר.

תכנים שונים המפורסמים באמצעות אתר פאבלישר, לרבות מאמרים ומידע אחר הינם כלליים וחלקיים ונכונותם עשויה להשתנות מעת לעת. חלקם מתפרסמים למטרת שעשוע, ביטוי עצמי, פרסום או מטרות אחרות.

המשתמש מצהיר כי השימוש בתכנים המפורסמים באתר פאבלישר הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ועל דעתו וכי ידוע לו שאתר פאבלישר אינו אחראי לנכונות המידעוהתכנים המפורסמים בו.

אין לראות בתכנים המפורסמים באמצעות האתר ובכלל זה במאמרים ובמידע אחר המופיע באתר, משום המלצה לדרך פעולה ו/או הימנעות מפעולה. מידע, תוכן אחר ו/או המאמרים אינם משמשים בשום אופן ייעוץ מקצועי ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.

משתמש מחוייב לבדוק, לערוך בירור, לאמת כל מידע ו/או תוכן המופיע באתר והוא פוטר בזאת את אתר פאבלישר מכל אחריות לרבות אחריות חוזית ו/או נזיקית ו/או פלילית, ישירה ו/או עקיפה ו/או אחריות אחרת מנזק מכל סוג שהוא, שייגרם עקב שימוש בתכנים המפורסמים באתר או בנספחיו או בכל דרך אחרת.

משתמש אשר מצא תוכן שאינו ראוי לפרסום, מתבקש להודיע על כך בהקדם לפאבלישר. פאבלישר עשוי לעדכן את הגורמים הנוגעים בדבר, ובמידת הצורך יכול לערוך את שינויים ו/או העדכונים כנדרש. כל שינוי שייערך כתוצאה מהודעה כאמור, יהא באחריותו הבלעדית והמוחלטת של המשתמש אשר הודיע על הטעון תיקון.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

זכויות היוצרים של האתר ובקשר לאתר, לרבות קוד התוכנה, עיצוב האתר ואלמנטים גרפיים אחרים, רשימת קטגוריות המאמרים, רשימת כותבי המאמרים וכיו"ב, הינם בבעלות הבלעדית של אתר פאבלישר ומפעיליו, ואין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או שאינו מסחרי, בכל חלק מן הנ"ל ללא קבלת הסכמה בכתב מראש של בעלי הזכויות באתר. ניתן לפרסם מאמרים שהופיעו באתר ושאושרו לפרסום על ידי הנהלת האתר, בתנאי שיפורסמו בדיוק על פי התנאים המפורטים.

מפרסם מאמר מצהיר בזאת כי התכנים המפורסמים הינם מקוריים ונכתבו על ידו או כי הינו בעל זכויות הקניין הרוחני הבלעדיות והזכויות המלאות בתכנים המפורסמים על ידו. כן מצהיר המשתמש כי הוא רשאי לפרסם את המאמר ונושא באחריות המלאה לתוכנו ולכל ההשלכות הקשורות למאמר.

המפרסם מצהיר, כי ידוע לו שנאסר עליו לפרסם תרגום ו/או שכתוב של מאמר שאינו מקורי ו/או תוכן אחר מכל סוג שהוא השייך בחלקו ו/או בשלמותו לגורם אחר, ללא שיהא רשאי לעשות כן לפי כל דין וללא קבלת אישור מראש של בעל הזכויות באותם מאמרים ו/או תכנים.

עם פרסום מאמר ו/או העמדת תוכן אחר באתר פאבלישר, מוותר המפרסם באופן מוחלט על זכויותיו (לרבות זכויות היוצרים והקניין רוחני) באותם תכנים והוא נותן אישור גורף ומוחלט לאתר פאבלישר לפרסם, לערוך, להציג, לשכתב, לעדכן ו/או להשתמש בכל דרך שהיא (לרבות עריכה מכל סוג שהוא, העתקה, שכתוב, הדפסה, צילום, הוספה וכיו"ב) בתכנים ו/או במאמרים, בחלקם או בשלמותם ו/או בקטעים הלקוחים מהם – בכל דרך אפשרית.

מובהר בזאת כי פרסום תכנים בפאבלישר אינו מקנה למפרסם ו/או למשתמש, באשר הוא, זכות כלשהי, חוזית ו/או קניינית ו/או אחרת באתר. כמו כן, אין באמור כדי ליצור יחסים כלשהם בין מפרסם ו/או משתמש לבין האתר, לרבות אך מבלי לגרוע : יחסי עובד מעביד, שותפות, שליחות, נציגות ו/או סוכנות. המפרסם יפרסם את התכנים על דעתו ובאחריותו ולא יהיה בכך כדי להקנות לו זכות כלשהי.

על פי כלל היסוד באתר פאבלישר, משתמשים אחרים רשאים לעשות שימוש חופשי במאמרים ו/או בתכנים המפורסמים על ידי משתמשים ומפרסמי תכנים, ללא אישור כלשהו ממשתמשים אחרים ו/או מפרסמים אחרים, בכפוף לתנאי הפרסום.

למען הסר ספר, ועל אף האמור בכתב שימוש זה מובהר, כי היה ויהיו למשתמש טענות ו/או תביעות ו/או תלונות מכל סוג שהוא כנגד משתמש אחר לרבות כנגד משתמש המפרסם תוכן – אחריות אכיפת ההפרה הינה של המשתמש ואתר פאבלישר אינו צד בעניין.

אתר פאבלישר אינו אחראי לתוכן האתרים אליהם מפנים קישורים מתוך מאמרים ו/או תכנים אחרים, ובכלל זה אינו נושא באחריות מכל סוג שהוא בגין טיב השירותים ו/או המוצרים הקשורים באתרים אליהם מפנים קישורים כאמור. הקישורים מופיעים באתר לנוחיות המשתמש ואין בהם דבר מעבר לכך. מובהר בזאת למשתמש כי קישורים לאתרים מתוך המאמרים יכולים להיות קישורים שפורסמו על ידי בעלי עניין, המבקשים לגרוף רווח ו/או לצבור יתרון מכל סוג שהוא ועקב כך מובהר כי אין לראות בקישורים המלצה לשימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירות המוצע באתר אליו מפנים הקישורים.

תכנים אסורים

חל איסור מוחלט להגיש לפרסום מידע ו/או תוכן ו/או מאמר ו/או תכנים הכוללים פורנוגרפיה, ספאם, פרסום מוצרים באופן ישיר, מידע מוטה ומידע "מטעם", מידע אשר מכוון להטעות משתמש כלשהו, מידע המהווה פגיעה בפרטיות, מידע המהווה לשון הרע ו/או פגיעה מכל סוג שהוא בזכויות של אדם ו/או חלק מן הציבור ו/או גוף כלשהו. אדם המגיש מאמר הכולל תכנים כאמור מפר הפרה יסודית של תנאי השימוש באתר פאלבלישר ואחראי באופן מלא ומוחלט לכל נזק שייגרם בשל כך, ולפאבלישר לא תהא כל אחריות בעניין.

פרסום מאמר באתר פאבלישר הינו תהליך אוטומטי ברובו, ועל כן אתר פאבלישר או מי ממנהליו אינו יכול לבדוק, לערוך, לאמת, לצנזר או לבצע שינוי כלשהו במאמרים המוגשים, בכולם או בחלקם.

תהליך האישור שעובר מאמר או תוכן טרם פרסומו באתר, הינו תהליך חלקי ובסיסי הבודק התאמה טכנית למבנה האתר מבחינת סוגי כתב, אורך מאמר וכדומה ולא בודק תוכן בצורה זו או אחרת, ולכן מצוין ומובהר באופן חד משמעי שאתר פאבלישר או מי ממפעיליו או מנהליו אינו מחויב בעריכה כלשהי או בדיקתו של התוכן המוגש או המפורסם באתר, כך שתוכן לא ראוי, שגוי, לא חוקי וכדומה עשוי להופיע באתר, גם אחרי אישור המאמר, והאחריות לגבי התוכן הינה על המשתמש ששלח את התוכן, ולא על האתר ומפעיליו.

משתמש ו/או מפרסם חייב לכלול במאמר המפורסם על ידו את כלל הפרטים הדרושים לרבות שמו ופרטיו המלאים וקישור לכותב ו/או לאתר עימו נקשר שמו. על הפרטים להיות נכונים ומדוייקים. הפרה של תנאי זה מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש.

פאבלישר אינו מתחייב לפרסם מאמר ו/או חלקו של מאמר ו/או פרטים כלשהם ו/או תוכן אחר המוגש לפרסום על ידי משתמש כזה או אחר, מכל סיבה שהיא. פאבלישר רשאי, אך לא חייב לערוך תיקון ו/או שינוי בתכנים המוגשים לפרסום, טרם פרסומם או לאחר פרסומם מכל סיבה ואינו מחויב לעדכן את מגיש התוכן לגבי השינוי שנעשה. למגיש התכנים לא תהיה כל טענה בעניין. פאבלישר רשאי להסיר בכל עת מאמר ו/או תוכן אחר לפי שיקול דעת מוחלט, חופשי ובלעדי של עורכי האתר, וללא צורך בהודעה על כך לכותבי התכנים וללא צורך בקבלת היתר ו/או רשות מכל סוג שהוא.

פרסום מאמרים של פאבלישר באתר אחר

פרסום תוכן מאתר פאבלישר אפשרי בכל אתר, בלוג, רשימת תפוצה וכדומה, בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך, כאשר הפרסום אסור באתרים, בלוגים, , RSS ומקומות שונים אשר עוסקים בפעילות לא חוקית מכל סוג, ספאם, פורנוגרפיה מכל סוג, אתרים המשתמשים בקידום אתרים לא תקין על פי הגדרת מנועי החיפוש (Black Hat SEO) וכדומה. פרסום במדיה מודפסת דורש פירוט מדויק וברור של כתובת האתר .http://www.publisher.co.il

אתר פאבלישר אינו מתחייב בדרך כלשהי לקדם את האתר במנועי החיפוש, בפורומים או בכל מקום אחר באינטרנט. אתר פאבלישר עשוי, אך לא חייב, לקדם מאמרים מסוימים בדרכים שונות או לחילופין למנוע קידום של מאמרים כלשהם או תוכן מכל סוג, ואף למנוע סריקה על ידי מנועי החיפוש, לבצע מחיקה פרטנית של מאמרים או עמודים מסוימים ממנועי חיפוש ואינדקסים וכדומה. האתר אינו מתחייב להודיע או לעדכן את מגיש המאמר או הקשורים אליו או אל התוכן לגבי סטטוס המאמר, אם מקודם, מעודכן, אושר, נפסל, נמחק וכדומה.

ניתן לפרסם את המאמרים המתפרסמים בפאבלישר בכפוף כללים המפורטים בפרק "קישור מאמר" ובתנאי שהמאמר יועתק בשלמותו, ללא כל שינוי ולו המזערי ביותר, ותוך ציון מפורש וברור של הקרדיט "מקור המאמר: אתר פאבלישר", בסופו של המאמר, כולל קישור פעיל לאתר פאבלישר. הקישור צריך להיות גלוי ולא מוסתר על ידי באנרים, פרסומות וכדומה. אין לשנות או להוסיף לקישור החוזר לאתר פאבלישר כל תגיות (למשל NOINDEX, NOFOLLOW), סקריפטים מכל סוג או אלמנטים אחרים העשויים לפגום בקישור או לשנות אותו או למנוע סריקה של מנועי חיפוש ואחרים בקשר לקישור זה.

חל איסור לבצע שינוי כלשהו בתוכן המועתק מסיבה מוצדקת או לא מוצדקת. את המאמרים יש להעתיק כמות שהם AS-IS ואין לשנות, להוסיף או להוריד בהם תוכן, לתקן שגיאות וטעויות כתיב או תוכן או אחרות.

אין להעתיק מאמרים או תוכן עליו צוין שאינו מיועד להעתקה.

לשם העתקה חוקית ויעילה חובה להשתמש בנוסח המוכן הנמצא באתר בקישור 'פרסם מאמר', המצוי בסרגל האפשרויות שמתחת לכל מאמר. יש להקפיד על קישור חוזר לאתר פאבלישר גם במקרה וקישור כזה אינו מופיע בנוסח המיועד להעתקה.

ניתן להעתיק עד 25 מאמרים שונים עבור כל אתר או דומיין אחד. מאמרים בתת-דומיין (סאב-דומיין) יחשבו כשייכים לדומיין הראשי אליו משויכים ויספרו במנין האתרים המועתקים.

גלישה מהנה ופוריה,
צוות פאבלישר


RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר