מולטידע – סרטי הדרכה בנושא הטרדה מינית | Publisher
מאמרים ותוכן איכותי להפצה חופשית ברשת

שלום, אורח

זכור אותי

שחזור סיסמא

קטגוריות


מולטידע – סרטי הדרכה בנושא הטרדה מינית

פורסם בתאריך 10/05/2008 ע"י נורית נחום בקטגוריה עסקים וכלכלה | צפיות: 1552 | התחבר לדירוג המאמר

תגיות המאמר: הטרדה מינית, פיתוח הדרכה, פיתוח מנהלים, שיפור שירות, שפת גוף, בטיחות בעבודה, בטיחות, ניהול, מנהיגות, עבודת צוות, ניהול זמן, ניהול אפקטיבי, תקשורת בין אישית, תרבות ארגונית, קבלת החלטות, מוטיבציה, הנעת עובדים, משוב, הערכה, הדרכה, סרטי הדרכה, תקשורת


הטרדה מינית – כללי :

 

הטרדה מינית אינה תופעה חדשה, אולם שכיחותה ותשומת הלב אליה גדלו עם השתלבותן של נשים בשוק העבודה. ממחקרים שנערכו בישראל ובמדינות אחרות בעולם מתברר כי כל אישה שלישית נתקלת או תיתקל בתופעה של הטרדה מינית מילולית או פיזית. בשנות ה-60 של המאה העשרים החלו מדינות להגדיר את התופעה מבחינה משפטית.
קשה לעקוב אחר סטטיסטיקות של הטרדה מינית, כי רבות מהמוטרדות אינן מתלוננות. יש לזכור שהטרדה מינית אינה שייכת בלעדית רק כלפי נשים, גם אם היא נפוצה יותר. ישנם מקרים בהם הטרדה מינית וניצול יחסי סמכות יופעלו כלפי גברים על ידי גברים או נשים אחרים.


כיצד מוגדרת הטרדה מינית ?

• פלישה למרחב האינטימי של האחר. ההטרדה המינית מתרחשת בחסות הערפול המובנה שבהגדרת מושגים כמו רומנטיקה, חיזור, משיכה, אהבה.
• הטרדה מינית היא שאלה של קוד אתי, אשר שונה בין אדם לאדם לפי מינו, חינוכו, מבנהו הנפשי, ניסיון חייו ומערכת ערכיו.
• במקרים רבים מאד הטרדה מינית היא ניצול של סמכות ומעמד לצורך סיפוק צרכים מיניים או לצורך הפגנת שליטה וכוח.


מהי הטרדה מינית על פי החוק ?

החוק כלל הגדרה רחבה עד מאוד להטרדה מינית. על פי החוק הטרדה מינית הינה כל אחת מחמש צורות ההתנהגות האסורות כדלקמן:
• סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
• מעשה מגונה.
• התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר האדם שאליו מופנית ההתייחסות הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסויות.
• הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעתו.
• התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו לרבות נטייתו המינית של אדם - במקרה זה גם תקרית חד פעמית תהווה הטרדה מינית.
הגדרת החוק היא רחבה מאוד. בלשון ממצה ניתן לומר כי הטרדה מינית הינה כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד כלפי אדם אחר אשר יש בה כדי לפגוע באחר.

דוגמאות של התנהגויות היכולות להיחשב כהטרדה מינית: בדיחות גסות, הצגת תמונות פורנוגראפיות, אמירות דו משמעותיות בעלות אופי מיני, לחץ לבילוי משותף, מגעים פיזיים בעלי אופי מיני, שאלות על הרגלים מיניים וכו'


רמות הטרדה מינית:

ישנם ארבע רמות של הטרדה מינית, הנבדלות זו מזו במידת חומרתן:
• הצקה מינית: אמירות, רמזים, והערות הרומזות ומתייחסות באופן ישיר לגוף המוטרד ולהתנהגות מינית.
• שוחד מיני: הבטחה מילולית או מעשית, גלויה או סמויה של שכר, תגמול או טובת הנאה כלשהי בגין שיתוף פעולה מיני מלא או חלקי.
• פיתוי מיני: פניה ישירה או בלתי ישירה אל המוטרד על מנת לקיים איתו מגע מיני מסוג זה או אחר. רמה זו כוללת הצעות, בקשות וגם נגיעות גוף מכוונות שאינן בתום לב.
• כפייה מינית: איום גלוי או מוסווה בפגיעה וענישה כלשהן כנקמה במוטרד בשל אי שיתוף פעולה מיני מלא או חלקי.


הטרדה מינית בישראל:

במחקרים שנערכו בישראל ובעולם נמצא כי בין שליש למחצית הנשים העובדות הוטרדו מינית בין אם מילולית ובין אם פיזית. דרך התגובה השכיחה הינה דרישה מהמטריד לחדול. בשליש מהמקרים אין הדבר מועיל ואולם רק כ-9% מהנשים פנו לגורם חיצוני. אין ספק כי נפגעות הטרדה מינית חוששות להתלונן במשטרה הן בשל החשש לאבד את מקום עבודתן ומקור פרנסתן, הן בשל החשש כי לא יאמינו להן, והן בשל תחושת בושה והאשמה עצמית. נשים הנופלות קורבן להטרדה מינית נפגעות פגיעה נפשית קשה - נשים דיווחו על דיכאון, תחושת השפלה וירידה בערך עצמי, והן גם נפגעות בתנאי עבודתן ובאפשרות קידומן.


חובת המעביד או המוסד ומה אומר החוק:

אחריות מעבידים -
מקום העבודה הוא בדרך-כלל המקום שבו תופעת ההטרדה המינית היא השכיחה ביותר ובעלת פוטנציאל הפגיעה הגבוה ביותר בשל הפגיעה בפרנסת המוטרד. לפיכך, החוק מטיל חובה על מעבידים לנקוט אמצעים מסוימים על מנת למנוע הטרדות מיניות במסגרת יחסי עבודה. בין היתר עליהם לקבוע דרך יעילה להגשת תלונות, לטפל ביעילות במקרי הטרדה מינית או התנכלות הידועים להם, ולתקן פגיעות שנגרמו עקב הטרדה מינית או התנכלות.

נוסח החוק המדויק בעניין חובות המעביד -
נקיטת אמצעים בידי מעביד (תיקון: תשס"ד)
(א) מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור, ולשם כך עליו:
(1) לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה;
(2) לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.
(ב) מעביד המעסיק יותר מ25- עובדים חייב, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעביד (להלן - תקנון); המעביד יפרסם את התקנון בין עובדיו.
(ג) מעביד שלא מילא את חובותיו לפי סעיפים קטנים (א)(1) ו-(2) ו-(ב) יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 6, או לעוולה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעשה עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה.
(ד) שר המשפטים, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת, יקבע -
(1) כללים לביצוע חובות המעביד על פי סעיף זה; כללים כאמור יכול שיהיו כלליים או לפי סוגים של מקומות עבודה, ענפי עבודה או מקצועות;
(2) תקנון לדוגמה שישמש דוגמה למעביד (להלן - תקנון לדוגמה).
(ה) לצורך קיום חובותיו של המעביד לפי סעיף קטן (ב), יערוך המעביד בתקנון לדוגמה את ההתאמות הנדרשות.
(ו) לעניין סעיף זה, "התנכלות" - לרבות פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
(ז) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, גם על מוסד להשכלה לבוגרים, ולעניין זה יראו את המוסד - כמעביד, את המורה או המרצה - כעובד או כממונה מטעם המעביד ואת התלמיד או הסטודנט - כעובד.


מולטידע - סרטי הדרכה בנושא הטרדה מינית :

1. הסרט "הטרדה מינית תחליטו אתם" - הסרט מנסה להבהיר את הבלבול השורר לגבי השאלה מהי הטרדה מינית ומה היא לא. באמצעות מצבים השייכים לתחום האפור של הטרדה מינית במקומות עבודה שונים, מתבקשים הצופים לקבוע האם מתרחשת הטרדה מינית.
2. הסרט "הטרדה מינית כן או לא" - באמצעות סיטואציות דרמה המתרחשות במקומות עבודה שונים, מזהה הסרט מצבים הנחשבים להטרדה מינית וכאלה שנמצאים בתחום האפור ואינם נחשבים בעיני החוק להטרדה מינית.
3. הסרט "הטרדה מינית מעבר לחוק" - באמצעות קטעי דרמה ושיחות עם גברים ונשים, בוחן הסרט דרכים להפסקת מעגל ההטרדה המינית במקום העבודה, וסוקר את ההשלכות השליליות של הטרדה מינית על העובדים ועל הארגון כולו.
4. הסרט "טיפול בתלונה על הטרדה מינית" - הסרט עוקב אחר הטיפול בעובדת המתלוננת על הטרדה מינית מצד הבוס שלה, ומתארת את הדרך בה נבדקת התלונה במקום העבודה.
5. הסרט "מעבר להטרדה מינית" - הסרט עוסק בהגנה על העובדים מפני הטרדות המבוססות על הבדלי גזע, מוצא, מין, גיל ומצב גופני, מציג סיטואציות שונות ומדריך כיצד לנהוג.


כתבה ב- YNET:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3503520,00.html


צוות מולטידע:
מנכ"ל – מיקה רונן
מנהלת שירות לקוחות – סמדר אברהמי
מנהלת שיווק - נורית נחום

פרטים להתקשרות:
טלפונים: 09-9585907, 09-9585908
פקס: 09-9582243
דואר אלקטרוני: multyeda@inter.net.il
אתר: הטרדה מינית – שפת גוף – פיתוח מנהלים
כתובת: מולטידע, ת.ד. 40 קיבוץ שפיים 60990

 

אודות נורית נחום

נורית נחום היא יועצת סרטי הדרכה ומנהלת שיווק בחברת מולטידע. החברה מפעילה ספריה מקצועית ועדכנית של סרטים המיועדים למקומות עבודה ומהווים כלי עזר לביצוע כל סוגי הלמידה בארגון: • פיתוח הדרכה, פיתוח מנהלים, ניהול זמן, ניהול אפקטיבי, הטרדה מינית, בטיחות בעבודה ועוד. • מפגשים וסדנאות לרענון נהלים. • לימוד ושינון מיומנויות. • מיקוד ישיבות ומפגשי עובדים. • כנסים ואירועים. 09-9585907 multyeda@inter.net.il www.multiyeda.co.il ת.ד. 40 קיבוץ שפיים

נורית נחום

התחבר לשליחת תגובה

לא פורסמו עדיין תגובות למאמר זה

RSS | הנחיות כתיבה | שאלות נפוצות | מאמרים מובילים | מאמרים אחרונים | הכותבים המובילים | צור קשר